Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
 
POHJOIS-KARJALAN PYSTYKORVAKERHO nimisen yhdistyksen SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimenä on Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ry. ja sen tarkoituksena on toimia pohjoismaisten pystykorvarotujen harrastajien yhdyssiteenä Pohjois-Karjalassa.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja kuuluu se jäsenenä seuraaviin valtakunnallisiin Kennel- ja rotujärjestöihin: Suomen Kenneliitto – Finska Kennelkubben ry. ja Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetskulbben ry.

Yhdistys toteuttaa päämääriään järjestämällä näyttelyitä, kokeita, kursseja, valistus- ja esitelmä-tilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta jäsenilleen voittoa tavoittelematta, sekä muilla vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.

Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy yhdistyksen kunniajäsenet edellisessä momentissa mainituista jäsenistä.

Jäsenen eroaminen lasketaan tapahtuvaksi yhdistyksistä annetussa laissa mainituin tavoin tehtyä eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen niissä tapauksissa, joista säädetään yhdistyksistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa. Erottamisesta päättäminen kuuluu johtokunnalle, mutta erotettu voi erottamispäätöksestä valittaa yhdistyksen kokoukselle, toimittamalla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta lukien , tiedoksisaantipäivää tällöin mukaan lukematta, johtokunnalle sitä koskeva kirjelmä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Maksettuja jäsenmaksuja ei myöskään suoriteta takaisin.

Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena ja vuosijäsen vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous kulloinkin on määrännyt. Perimisajan ja -tavan päättää johtokunta.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä ennen tammikuun loppua tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja vuosikokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja. Muista jäsenistä eroaa vuosittain neljä jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-hoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan kutsua myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan on oltava mikäli mahdollista Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n tai Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:n henkilöjäseniä.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta, ja on kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

12 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen. Valtuutetulla on oikeus käyttää kokouksessa yhteensä viittä ääntä, käyttämänsä omakohtainen ääni tällöin mukaan luettuna.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 14 §:ssä on erikseen määrätty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 kokouksessa saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa.

13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2) suoritetaan valtakirjojen tarkastus,

3) todetaan kokouksen laillisuus,

4) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

5) esitetään johtokunnan varainhoitokertomus sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

6) hyväksytään johtokunnan laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,

7) määrätään jäsenmaksujen suuruus,

8) määrätään johtokunnan jäsenten, edustajien ja tilintarkastajine palkkioiden suuruus sekä heille toimistaan aiheutuvien muiden kustannusten maksamisen perusteet kuluvaksi vuodeksi,

9) vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi,

10) toimitetaan puheenjohtajan vaali sekä johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

11) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,

12) valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat toisten kenneljärjestöjen asianomaisiin kokouksiin, sekä

13) käsitellään johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, jolloin asioista, joista ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella päätöksiä tekemättä.

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla tai sääntöjen määräämin tavoin laillisesti edustettuina olevien jäsenten äänimäärästä sekä että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidettävä kokous vastaavalla vähintään 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy.

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

15 §

Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyksistä annetussa laissa säädetään.