Etusivu » Kerhon säännöt

Kerhon säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ry ja sen kotipaikka on Joensuu. Yhdistyksen toimialue on Pohjois-Karjalan maakunta.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja kuuluu se jäsenenä seuraaviin valtakunnallisiin Kennel- ja rotujärjestöihin: Suomen Kennelliitto – Finska Kennelkubben ry. ja Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetskulbben ry.

3§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää haukkuvien puhdasrotuisten lintukoirien kasvatusta, jalostusta ja siihen liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä linnunhaukkukokeita, näyttelyjä, kursseja, valistusja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tiedottamalla sähköisessä mediassa toiminnastaan ja tekemällä muita yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä toimenpiteitä.

4§ Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä. Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy yhdistyksen kunniajäsenet edellisessä momentissa mainituista jäsenistä. Jäsenen eroaminen lasketaan tapahtuvaksi yhdistyksistä annetussa laissa mainituin tavoin tehtyä eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta. Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen niissä tapauksissa, joista säädetään yhdistyksistä annetussa laissa. Erottamisesta päättäminen kuuluu johtokunnalle, mutta erotettu voi erottamispäätöksestä valittaa yhdistyksen kokoukselle, toimittamalla kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta lukien, tiedoksisaantipäivää tällöin mukaan lukematta, johtokunnalle sitä koskeva kirjelmä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Maksettuja jäsenmaksuja ei myöskään suoriteta takaisin.

6§ Yhdistyksen johtokunta hyväksyy vapaamuotoisella hakemuksella henkilöjäseniksi yksityisiä henkilöitä. Henkilöjäsenet voivat olla vuosi- tai ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilöjäsen hänen täytettyään 60 vuotta. Jäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun paitsi ainaisjäsen, joka suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosikokouksen kulloinkin määräämän summan. Ennen vuotta 2021 hyväksytyt ainaisjäsenet säilyttävät ainaisjäsenyytensä, vaikka eivät täyttäisi uusien sääntöjen ikäehtoa. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

7§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä ennen tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu kahdeksan jäsentä ja vuosikokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja. Muista jäsenistä eroaa vuosittain neljä jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-hoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan kutsua myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita. Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan on oltava mikäli mahdollista Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n tai Suomen Pystykorvajärjestö – Finska Spetsklubben ry:n henkilöjäseniä.

9§ Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai henkilö, jolle johtokunta erikseen antaa siihen oikeuden, kukin erikseen.

10§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

11§ Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 10 päivää ennen kokousta 1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 2) tekstiviestillä tai sähköpostilla 3) yhdistyksen internet sivuilla Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille

12§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen. Valtuutetulla on oikeus käyttää kokouksessa yhteensä viittä ääntä, käyttämänsä omakohtainen ääni tällöin mukaan luettuna. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 14 §:ssä on erikseen määrätty. Äänestykset ovat avoimia ellei vähintään 1/10 kokouksessa saapuvilla olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa. Johtokunta voi halutessaan sallia etäosallistumisen kokouksiin.

13§ Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2) suoritetaan valtakirjojen tarkastus,

3) todetaan kokouksen laillisuus,

4) esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,

5) esitetään johtokunnan varainhoitokertomus sekä toiminnantarkastajien niistä antama lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

6) hyväksytään johtokunnan laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,

7) määrätään jäsenmaksujen suuruus,

8) määrätään johtokunnan jäsenten, edustajien ja toiminnantarkistajien palkkioiden suuruus sekä heille toimistaan aiheutuvien muiden kustannusten maksamisen perusteet kuluvaksi vuodeksi,

9) vahvistetaan johtokunnan laatima talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi,

10) toimitetaan puheenjohtajan vaali sekä johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

11) valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja heidän varamiehensä,

12) valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat toisten kenneljärjestöjen asianomaisiin kokouksiin, sekä

13) käsitellään johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, jolloin asioista, joista ei ole kokouskutsussa ilmoitettu, voidaan keskustella päätöksiä tekemättä.

14) Tilinpäätöksen vahvistaminen.

14§ Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 vuosikokouksessa saapuvilla tai sääntöjen määräämin tavoin laillisesti edustettuina olevien jäsenten äänimäärästä sekä että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidettävä kokous vastaavalla vähintään 3/4 äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

15§ Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyksistä annetussa laissa säädetään.